ممیزی شرکت بر اساس استاندارد ایران

http://www.isiri.org

ممیزی شرکت بر اساس استاندارد ایران-ایزو-آی ای سی 17025،  با حضور ممیزان مجرب دولتی و نمایندگان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران انجام و مدارک و مستندات آزمایشگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که در نهایت با تایید مدارک و مستندات،  با تمدید تایید صلاحیت آزمایشگاه های این شرکت در کمیته ارزیابی موافقت گردید.