معرفی آزمایشگاه گشتاور و دور سنجی

  • انواع دستگاه های دورسنج تماسی و نوری
  • انواع ترکمتر و ترانسمیتر گشتاور و همچنینمراجع ترک تستر
      

کمیت اندازه گیري

گستره

بهترین توان اندازه گیری به صورت عدم قطعیت بسط یافته (k=2)

تركمتر و ترانمسيتر گشتاور

تاN.M1000

0.5 % rdg

دورسنج تماسي

تا 4000 Rpm

0.16 %rdg

دورسنج نوري

تا 40000 Rpm

0.06% rdg