معرفی آزمایشگاه فلوی مایعات و گازها

    • ارائه خدمات مهندسی کالیبراسیون فلو مایعات و بخشی از فلو گازها در زمینه کالیبراسیون و تعمیرات و نصب و راه اندازی انواع پرورها، کن ها، سیستمهای لودینگ کامیون و کشتی ایستگاه های سوخت رسان وسایل نقلیه، موبایل پرورها و میترها و بازرسی و کالیبراسیون مخازن و میترهای LPG و همچنین کالیبراسیون تر مخازن ذخیره مایعات (Wet Calibration) با همکاری شرکت بین المللی WPD (عضو گروه Bopp & Reuther)  به عنوان مجهزترین شرکت در آلمان و کشورهای همسایه به سیستمهای موبایل پرور با بیش از 27 مرکز تعمیرات و کالیبراسیون در اروپا و ارائه گواهینامه بین المللی کالیبراسیون مطابق با استانداردهای اروپایی قابل ردیابی به اداره استاندارد آلمان.
    •  انواع وسائل اندازه گیری جریان از قبیل دستگاه های ثبت سرعت ، دبی و حجم کل عبوری گازها ، مایعات و کلیه سیالات خاص به روش حجم سنجی ، جرم سنجی و التراسونیک
    •  اولین آزمایشگاه دارای مجوز کالیبراسیون انواع اوریفیس پلیت های گاز و مایعات در ایران

 

کمیت اندازه گیری

گستره

بهترین توان اندازه گیری به صورت عدم قطعیت بسط یافته (k=2)

(Standard Test Measure) كاليبراسيون كن هاي مرجع

1-1000 Lit.

0.01% F.S

 (Proving Tank)کالیبراسیونپروينگ تانك

20-7500 Lit.

0.02% F.S

ميترها، كنتورها و مستر ميترهاي سوخت بروش پروينگ تانك و حجمي

4-5000 Lit./Min.

0.01% rdg

ميترها، كنتورها و مستر ميترهاي مختلف به روش وزني

0.5-20  Kg./Min.

20-5000 Kg./Min.

0.03% rdg

0.02% rdg

ميترهاي التراسونيك كلمپي به روش سرعت سنجي و با مستر ميتر

0.1-11 m/sec.

0.15% rdg

ميترهاي سوخت به روش مستر ميتر

10-5000 Lit./min

0.03 %rdg

ميترها و كنتورهاي حجمي با آب و مستر ميتر

10-3600 Lit./min

0.1 % rdg

كاليبراسيون پرورها به روش وزني

UP to 5000 Lit

0.01 %F.S

كاليبراسيون پرورها به روش حجمي

UP to 15000 Lit.

0.02 %F.S

كاليبراسيون ميترها و فلوميترهاي نصب شده با مرجع التراسونيك كلمپي

UP to 150 M³/Min.

1.0 % rdg

کالیبراسیون کوریولیس گازو مایعات

20-5000 Kg./Min.

0.02 %F.S

(Dry Calibration)کالیبراسیون اوریفیس پلیت گازها به روش خشک 

10-100 mm

100-500 mm

inside  diameter

(0.935+0.0078L)μm

(0.353+0.013L)μm

كاليبراسيون Bell Prover

up to 2000 Lit.

0.2% rdg

كاليبراسيون فلو کامپیوتر

 (Pressure- Temperature)

-1-20bar

0.01% FS + 0.025%RDG

-30-125°C

0.1°C

كاليبراسيون ترازوها(Gravimetric)

0 to 30 Kg

30 to 500 Kg

OIML Class 1

OIML Class 2

كاليبره دانسيته ميترهاي مواد نفتي و تعيين API گراويتي

0.650 - 1.850

 Kg/ Lit.

0.02% rdg

كاليبراسيون هدايت سنج و ترانسميتر هدايت

up to 12999 μs

0.5 µs/cm

كاليبراسيون PH متر و ترانسميتر PH

0-7 PH

7-14 PH

0.2% PH

0.4% PH