لیست دانلود هاردیف عنوان دانلود تاریخ دانلود
1 Industrial Thermometers 1395/06/11 دانلود
2 Mechanical Pressure Gauges 1395/06/11 دانلود
3 SIKA Temperature Calibrators 1395/06/11 دانلود
4 SIKA Test Pumps & Digital Gauges 1395/06/11 دانلود
5 ( Beamex MCS200 (Modular Calibration System 1395/06/11 دانلود
6 (Beamex MC2 (Hand-Held Calibrator & (Beamex MC2-IS (Intrinsically Safe Multifunction Calibrator 1395/06/11 دانلود
7 Beamex MC5-IS (Intrinsically Safe Documenting Multifunction Calibrator & Communicator) 1395/06/11 دانلود
8 (Beamex MC6 (Advanced Field Documenting Calibrator and Communicator 1395/06/11 دانلود
9 (Beamex MC4 (Documenting Process Calibrator 1395/06/11 دانلود
10 (Beamex FB (Field Temperature Block 1395/06/11 دانلود
11 (Beamex MB (Metrology Temperature Block 1395/06/11 دانلود
12 (Beamex PG (Pressure Generators 1395/06/11 دانلود
13 (Beamex CMX (Calibration Management Software 1395/06/11 دانلود
14 (Beamex EXT (External Pressure Modules 1395/06/11 دانلود
15 تاییدیه خدمات پس از فروش از شرکت Sika آلمان 1395/06/11 دانلود
16 تاییدیه خدمات پس از فروش از شرکت Beamex فنلاند 1395/06/11 دانلود
17 تاییدیه بازرسی سیستم های میترینگ از معاونت کل نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی وزارت نفت 1395/06/11 دانلود
18 گواهینامه بین المللی ISO/IEC 17025 از مرکز ملی اعتباردهی NACI نماینده رسمی سازمان جهانی اعتباردهی ILAC 1395/06/11 دانلود