تاييديه خدمات پس از فروش

گواهينامه و تاييديه ها

تاریخ اخذ مجوز

مؤسسه اعتباردهنده

 تاييديه خدمات پس از فروش  2005  شركتBeamex  فنلاند
 تاييديه خدمات پس از فروش  2006  شركت Schmierer Gmbh آلمان
 تاييديه خدمات پس از فروش  2007  شركت Bopp & Reuther Messtechnik آلمان