تاييديه بازرسی سيستمهاي ميترينگ

تاییدیه بازرسی سیستم های میترینگ از معاونت کل نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی وزارت نفت