مراجع کالیبراسیون مایعات

این شرکت تولیدات خود را در زمینه ساخت مراجع کالیبراسیون مایعات از سال 1387 با همکاری شرکت WPD آلمان شروع نمود که در ابتدا تولیدات پروینگ تانکهای با دقت % 0.05 در تا حجم 1000 لیتر در

دستور کار قرار گرفت و با ساخت موفقیت آمیز و با حصول نتیجه کالیبراسیون نهایی بسیار خوب در سال 1388 این شرکت موفق به اخذ تأئیدیه شرکت WPD آلمان برای ساخت پیمانه های معیار (Standard Test Measure)

با عدم قطعیت های بالاتر از %0.02 شد که بعد از ساخت مو فق نمونه 200 لیتری ، تولیدات آن از سایز 20 الی 1000 لیتر با موفقیت انجام شد و در سال 1390 موفق به اخذ تأئیدیه از اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات

مواد نفتی وزارت نفت گردید. در همین راستا تولید پروینگ تانکها نیز تا سایز 5000 لیتر ادامه یافت و در سال 1390 موفق به اخذ تأئیدیه از اداره کل نظارت  بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت گردید.