تولیدات در دستور ساخت

هم اکنون این شرکت تولیدات زیر را در دستور ساخت داشته و آماده اخذ سفارش تولید می باشد:

1-پیمانه های معیار مرجع با عدم قطعیت کمتر از %0.02 از ظرفیت 8 الی 1000 لیتر

2- پروینگ تانکهای مرجع ثابت و متحرک با عدم قطعیت کمتر از %0.05 از ظرفیت 20 الی 5000 لیتر

3-پکیج واتر درا با عدم قطعیت کمتر از % 0.02 طبق استاندارد API4.9.2  تا ظرفیت کالیبراسیون جهت پرورهای ظرفیت 16000 لیتر حجم مبنا

4-پکیج واتر درا با عدم قطعیت کمتر از % 0.006 طبق استاندارد API4.9.4  تا ظرفیت کالیبراسیون جهت پرورهای ظرفیت 4000 لیتر حجم مبنا

5- پکیج واتر درا طبق استاندارد API4.9.3  و با مرجع اولیه بروش وزنی با عدم قطعیت کمتر از %0.02 و بروش حجمی با عدم قطعیت کمتر از %0.05