نرم افزارهای کالیبراسیون

معرفی برخی از کالیبراتورهای قابل عرضه توسط شرکت افراح

•    برنامه جامع مدیریت کالیبراسیون   CMXعرضه شده توسط شرکت Beamex
narmafzarkalibrator
- دریافت اطلاعات از انواع دستگاههای کالیبراسیون (Druck,HARTScientific, Beamex,Fluke)  وارائه گزارشات کالیبراسیون
- مدیریت مهندسی پروژه کالیبراسیون و تعمیرات
- تعیین برنامه زمانی کالیبراسیون روزانه ، هفتگی و ماهانه
 

•    نرم افزار ایرانی مديريت اطلاعات و آزمايشگاه كاليبراسيون CIM 

                    
با توجه به روند جهاني به سوي مكانيزه شدن سيستمها و حذف گردش اطلاعات كاغذي، امروزه مديريت، نگهداري و پيگيري اطلاعات  به صورت بايگاني متشكل از انبوه برگه ها و زونكن ها بيش از پيش پر زحمت و خسته كننده مينمايد.
پديد آمدن نرم افزارهاي بانك اطلاعاتي در دهه هاي اخير باعث شـده است كه فرايـندهاي بايگاني و جستجوي اطلاعات مفهوم تازه اي پيدا كنند. يكي از اين فرآيند ها كه بسياري از سازمانها به خصوص شركتهاي توليدي درگير آن هستند، مديريت اطلاعات كاليبراسيون ابزارهاي اندازه گيري ميباشد.
با استفاده از يك نرم افزار بانك اطلاعاتي مديريت كاليبراسيون، امكان ثبت و جستجوي اطلاعات، و تهيه گزارشهاي متنوع مديـريتي بسيار آسان، و بايگاني مربـوط به ابـزارهاي اندازه گيـري و سوابـق كاليبراسيون تا حد زيادي از حالـت كاغـذي خارج خواهد شد.
اين نرم افزار در 3 نسخه ارائه مي گردد:

1- نسخه مديريتي مطابق با بند 7-6 سري استانداردهاي   ISO 9001 : 2000 خاص سازمان هاي فاقد آزمايشگاه كاليبراسيون
7_6
اين نسخه مخصوص شركت هائي تهيه گرديده است كه استاندارد مديريت كيفيت
iso9000ISO 9000 را استقرار داده اند. قابليت هاي كلي اين نسخه عبارتند از:
•    تشكيل شناسنامه براي ابزارهاي اندازه گيري
•    برنامه ريزي زماني كاليبراسيون ابزارها
•    ثبت و نگهداري اطلاعات كلي سوابق كاليبراسيون ابزارها

2- نسخه كارگاهي مطابق با استاندارد ISO 9000: 2000 خاص سازمان هائي كه بعضي از ابزارهاي خود را كاليبره مي نمايند

اين نسخه مخصوص شركت هائي تهيه گرديده است كه جهت كاليبراسيون ابزارهاي داخلي خود مجهز به آزمايشگاه كاليبراسيون  مي باشند.

قابليت هاي كلي اين نسخه علاوه بر موارد فوق عبارتست از:
•    ثبت مراحل گردش كار ابزار در آزمايشگاه
•    ثبت مقادير مرجع و خطاهاي ابزارها
•    صدور گواهي كاليبراسيون

3- نسخه آزمايشگاهي مطابق با استاندارد ISO 17025 مخصوص آزمايشگاه هاي كاليبراسيون
اين نسخه مخصوص آزمايشگاههاي كاليبراسيون كه خدمات خود را به ساير شركت ها ارائه مي كنند تهيه گرديده است.

 قابليت هاي كلي اين نسخه علاوه بر كليه موارد فوق عبارتست از:
•    ثبت ورود ابزارها به آزمايشگاه به تفكيك مشتري،
•    تاريخ و آزمايشگاه و ارائه رسيد دريافت به مشتري
•    امكان رديابي ابزار در آزمايشگاه
•    صدور صورت حساب
•    ارائه آمار كاركرد به تفكيك آزمايشگاه، فرد كاليبره كننده، مشتري و نوع ابزار

ساير مشخصات نرم افزارها
•    امكان نصب تحت شبكه هاي محلي
•    قابل نصب بر روي كليه نگارش هاي Windows مجهز به Codepage فارسي Microsoft
نرم افزارها همراه با دفترچه راهنماي فارسي و با يك سال خدمات پشتيباني ارائه مي گردند.