پروژه های تحقیقاتی

پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی

ادامه مطلب
دوره های آموزشی تخصصی

دوره های آموزشی تخصصی


دوره های آموزشی تخصصی

ادامه مطلب
سمینارهای تخصصی وهمایش ها

سمینارهای تخصصی وهمایش ها


سمینارهای تخصصی وهمایش ها

واحد آموزش شرکت افراح در سال 1385 باهدف ارائه خدمات آموزشی تخصصی مهندسیابزار دقیق تاسیس گردید. این شرکت به پشتوانه اساتید مجرب در صنایع...

ادامه مطلب